Persoonsgegevens

De Stichting SCORE/The Carol Company hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij:

  • zorg dragen voor een veilige omgang met en verwerking van uw gegevens;
  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht is, of nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor de activiteiten van de Stichting SCORE is het van groot belang dat zij door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe deelnemers en publiek. Het is praktisch vrijwel niet haalbaar om per uitvoeringsgelegenheid van iedere individuele deelnemer schriftelijke toestemming te verkrijgen voor het maken van foto’s te verkrijgen. Waar het groepsfoto’s betreft, weegt het collectieve belang van de Stichting om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken, hierbij zwaarder dan het individuele privacybelang van een deelnemer. Een individuele deelnemer heeft altijd recht op het maken van bezwaar. U hebt recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, en u hebt recht op verwijdering van uw persoonsgegevens tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken. U hebt altijd het recht om over onze verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website

Identificeerbare gegevens en cookies

Deze website verzamelt geen persoonlijke of identificeerbare gegevens van bezoekers, zoals bijvoorbeeld IP-adressen. Er worden ook geen cookies geplaatst.

Andere websites

De website van de Stichting SCORE kan ingesloten content bevatten (bijvoorbeeld video’s, URL’s naar andere sites, enz.). Ingesloten content van andere websites volgt de regels van de betreffende andere website. De kans bestaat dat deze andere websites gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, functionaliteit bevatten voor tracering door derden, en uw interactie met deze ingesloten content volgen. Over het gedrag van andere websites hebben wij geen controle en daarvoor aanvaarden wij dan ook geen verantwoordelijkheid.

Copyright

Bij het beeld- en geluidmateriaal op deze site wordt waar mogelijk de bron vermeld. Er wordt gebruikgemaakt van diverse (particuliere en commerciële) opnamen en daarnaast van copyrightvrije bronnen, waaronder https://unsplash.com en http://clipart-library.com/clipart. De Stichting SCORE heeft zich ingespannen om de rechthebbenden van het gebruikte materiaal te achterhalen. Indien u meent rechten te kunnen ontlenen, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via info@carolcompany.nl.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog verdere vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op:

Stichting SCORE
t.a.v. de secretaris
info@carolcompany.nl